top of page

הצטרפו לליווי רועים

שימו לב: ליווי הרועים הפלסטינים מצריך הכשרה קצרה, בה אתם מצטרפים למלווים מנוסים לשלושה מפגשים בשטח. רצוי מאוד ששלושת המפגשים יתבצעו בפרק זמן קצר ככל האפשר, ושכל תקופת ההכשרה לא תעלה על חודש אחד.

Thanks for joining the Jordan Valley shepherds escort.

bottom of page